Anexa 24 – Procedura sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale

ACTE NECESARE:

– Certificat de deces al autorului succesiunii;

– Certificat de atestare fiscală – original, eliberat de Biroul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Grumăzești sau unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află amplasat imobilul, după caz,  pe numele defunctului;

– Certificat de naştere şi de căsătorie pentru soţul supravieţuitor,  sau sentinţa judecătorească prin care s-a pronunţat desfacerea căsătoriei (divorţul) în cazul în care aceştia se recăsătoresc;

– Certificat de naştere şi de căsătorie (în cazul schimbării numelui) pentru moştenitori;

– Actul de identitate pentru toţi moştenitorii;

– Titlul de proprietate în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;

– Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea (contract de vânzare –cumpărare, contract de donație, contract de întreținere, autorizații de construire, carte de identitate şi talon auto, certificat de acţionar, testament, precum și altele).

– Extras Carte Funciară eliberat în luna care se depune cererea, în situaţia în care obiectul moştenirii se referă la un imobil de natură construcţie şi/sau teren;

          Cererea însoţită de actele necesare se depune la Primăria Comunei Grumăzești – Biroul Secretarului General.

          Actele doveditoare se prezintă în original şi copie xerox, pe care va aplica menţiunea ,, conform cu originalul ”.

          Verificarea documentelor se realizează de Secretarul general al comunei Grumăzești, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

NOTĂ: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) se eliberează o singură dată la cererea moştenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.

          Persoană îndreptățită să solicite eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 24 este persoana care face dovada scrisă că are vocație succesorală (este una din prezumtivii moștenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor al succesiunii.

          Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfășoară exclusiv în fața notarului public competent sau a instanței judecătorești în a cărei raza teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 24 nu atestă calitatea de moştenitor și nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deținute de defunct.

          Documentele se depun personal, de către unul din prezumtivii moştenitori sau prin împuternicit, cu procură notarială.

Template doesn't exists. Use default

Share This:

Comments are closed.