Relief

munte logo

 

Relieful din acest sector are fragmentarea mult mai redusa in comparaţie cu sectorul marginal.Având in vedere că cele mai mari suprafeţe sunt ocupate cu lunci şi terase,pantele au in general inclinaţii mici.Apele subterane sunt abundente,mai ales in zona luncilor şi a teraselor şi de cele mai multe ori se inscriu ca ape potabile.

Râurile au debite foarte variabile şi albii largi.Din punct de vedere climatic acest sector se caracterizează printr-o dinamică activă a atmosferei,orientată in general in lungul vailor,prin inversiuni termice si prin precipitaţii mai puţin abundente.

In sectorul central sunt cuprinse,printre altele,subsectorul Topoliţa şi subsectorul Ceorei-Ocea in care partea Nordică a comunei noastre,respective satul Topoliţa este cuprins in aceste sectoare.

Subsectorul Topoliţa -in cuprinsul caruia intră partea Nordică şi centrală a teritoriului satului Topoliţa,ocupă lunca şi terasele Topoliţei,versanţii sudici şi dealurilor Movilelor,Humuleşti,Valea Seaca.Inclinarea reliefului de la vest la est mai mare in comparaţie cu subsectorul Ozana,iar dealurile şi terasa superioară au o dezvoltare mai mică.Lunca râului Topoliţa este mai ingustă decât Valea Ozanei şi mai puţin colmatată cu aluviuni.Totodata,despletirea meandrarea cursului de apă este mai redus.

Acest aspect se datorează in mare masură faptului că debitul apelor Topoliţei a fost şi mai mic,ceea ce a făcut ca şi puterea de eroziune şi transport a aluviunilor dinspre zona montană spre depresiune,să fie mult mai redusă.La aceasta a contribuit şi faptul că inclinarea luncii Topoliţei este mai mare in comparaţie cu a Ozanei,ceea ce presupune o scurgere mai rapidă a apelor.

Subsectorul Ceorei-Ocea -cuprinde partea sudică a sectorului fizico-geografic central şi inglobează dealurile Ceorei,Buga,Topoliţa şi Ocea(ultimele trei teritoriul satului Topoliţa).

Prin poziţia şi aspectul său deluros această subunitate se prezintă ca un subsector de tranziţie intre sectorul fizico-geografic central şi cel marginal.In acest sector intra şi partea Nordică a teritoriului ce apartine satului Grumăzeşti-centrul de comună.

 

Satele Grumăzeşti şi Curechistea -sunt cuprinse in sectorul fizico-geografic marginal depresiunii(de contact) şi inglobează suprafeţele situate la contactul depresiunii cu unităţile fizico-geografice inconjuratoare.Relieful din sectorul fizico-geografic marginal se prezintă sub forma unor versanţi puternic inclinaţi,situaţi la contactul cu unităţile vecine,fie sub forma unor suprafeţe puternic fragmentate cu aspect de dealuri sau munţi josi.

Share This:

Comments are closed.