REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL GRUMĂZEȘTI

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL GRUMĂZEȘTI
revizuit conform O.U.G. nr.57/2019
Consiliul Local al Comunei Grumăzești este autoritatea deliberativa a administratiei publice
care asigura realizarea autonomiei locale si rezolvarea treburilor publice din comuna, in conditiile
prevazute de lege.
In scopul respectarii legalitatii si asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatii,
in temeiul O.U,G., nr.57/2019 privind Codul Administrativ se revizuiește Regulamentul de functionare
si organizare al Consiliului Local al Comunei Grumăzești, astfel:
Consiliul Local al Comunei Grumăzești este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber
exprimat in conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
Consiliul local al comunei Grumăzești se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de
legea alegerilor autorităților administrației publice locale.
Numarul membrilor Consiliului Local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de
numărul de locuitori ai comunei, în funcție de domiciliu, aspecte comunicate de Institutul Național de
Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile, astfel numarul consilierilor ce
compune Consiliul Local al comunei Grumăzești este de 15 membrii .
A.CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GRUMĂZEȘTI
Capitol aplicabil până la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile publice locale care se
vor organiza în anul 2020.
Art.1.(1) Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării
alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (11
) din Legea nr. 334/2006 privind
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.
Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La
şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă
procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În
cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste
3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se
va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza
absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile
consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi
înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru
completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii nr. 115/ 2015 privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate
fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare.
Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada
că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa
acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Art. 2 . (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat
de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga
durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local
validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată
încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală,
constatată în condiţiile Legii nr. 115/ 2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu
participă la vot.
(6)Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de
la comunicare.
(7)Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura
prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art.3.- (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local
următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Grumăzești.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
(2) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
(3) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
(4)În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să
depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a
alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi
alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu
pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate
plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
Art.4.- (1) După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun
jurământul prevăzut la art.3.
(2) Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus
jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii
consilierilor locali validaţi.
(3) Exercitarea mandatului consiliului local debutează la data adoptării hotărârii prevăzută la alin. (4).
Durata mandatului consiliului local reprezintă durata între data de constituire a consiliului local, în
urma desfăşurării alegerilor locale generale, şi ziua anterioară datei de constituire a noului consiliu
local, ca urmare a desfăşurării unor noi alegeri locale generale.
B.ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
Art. 5. Preşedintele de şedinţă
(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local Grumăzești alege dintre membrii săi un
preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează
hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă,
prevăzută la art. 5 lit. ee) din Codul Administrativ.
(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.
(3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul
acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care
conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de
prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă.
(4) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea
voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al
comunei Grumăzești în procesul-verbal al şedinţei;
c) semnează procesul-verbal al şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului
local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului
local;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Codul Administrativ sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.
Art. 6.Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(1) După constituire, consiliul local al comunei Grumăzești îşi organizează comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile
de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul
membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau
consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor
unei comisii este întotdeauna impar.
(4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare
comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la
ultimele alegeri locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor
independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului,
un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este
comisia de bază.
Până la alegerile locale din anul 2020 Comisiile de specialitate sunt cele stabilite prin
HCL.nr.5/17.01.2019 privind reorganizarea Comisiilor de specialitate.
Art. 7. Atribuţiile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă
consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.
Art. 8. Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o
compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
(2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al
primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al comunei Grumăzești cu privire la
data şi locul şedinţei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunică secretarului general al comunei Grumăzești în termen rezonabil, până la finalul fiecărei
luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.
(3) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte
persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte
comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui
aviz şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;
d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.
Art. 9.Comisiile speciale şi comisiile mixte
(1) Consiliul local al comunei Grumăzești poate organiza comisii speciale de analiză şi verificare
formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a
activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în
limitele stabilite prin hotărâre.
(2) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul
stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde,
dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau
verificării.
(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii
mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată.
Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc
prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.
C.MANDATUL, ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI LOCAL
Art.10. Mandatul consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la
data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori
alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate
alegeri în condiţiile alin. (1).
Art.11. Atribuţiile consiliului local
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale
sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local
b) alege viceprimarul din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în
condiţiile art. 152 alin. (2) din Codul Administrativ
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul
de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea
de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora
d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în
condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale;
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea
patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea
programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile
angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după
două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe
baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la
data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a
bunurilor proprietate publică a comunei, , după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în
condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau
închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale
localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de
interes public local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia şi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
k) dezvoltarea urbană;
l) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
p) activităţile de administraţie social-comunitară;
q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale
sau în administrarea sa;
r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a
utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din
ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de
administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în
care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes
local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului
de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau
terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de
atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat,
titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de
minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativteritoriale.
(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi
rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi
de utilitate publică de interes local.
(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului
angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de
cetăţean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi
condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii
administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia
celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite
prin lege.
Art.12. Instituţiile publice de interes local
(1) Consiliul local poate înfiinţa instituţii publice de interes local în principalele domenii de activitate,
potrivit specificului şi nevoilor colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita
mijloacelor financiare de care dispun.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor publice de interes local se
fac de conducătorii acestora, în condiţiile legii.
(3) Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de
muncă, după caz, a conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către primar, prin
dispoziţie, în condiţiile legii.
Art.13.Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unităţii
administrativ-teritoriale
Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi,
regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin
hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a
configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
Art.14. Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul
operatorilor regionali
Comuna Grumăzești este reprezentată de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii
pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale
viceprimarlui , administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate
al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.
D.FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL
Art.15. Tipurile de şedinţe ale consiliului local
(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2).
Art.16. Convocarea şedinţelor consiliului local
(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art.
133 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ
(2) Consilierii locali sunt convocaţi în scris sau, în funcţie de prevederile regulamentului de organizare
şi funcţionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a
dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în
funcţie.
(3) Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului
de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:
a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;
b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru
şedinţele extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
comunei, ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local,
convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se
face de îndată.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:
a) data, ora şi locul desfăşurării;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora,
materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
(6) Secretarul general al comunei Grumăzești transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa
prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa
cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi
situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului
prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul Administrativ.
(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art.17. Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al comunei Grumăzești şi
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul
de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.
(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ
(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu
menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali,
ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale
conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unităţile
administrativ-teritoriale, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei
Grumăzești prin mass-media, prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei / Comunei Grumăzești sau
prin orice alt mijloc de publicitate.
(5) În cazul în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din
numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa
publică şi în limba minorităţii naţionale respective.
(6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta
nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ .
(7) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut
convocarea consiliului local.
(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.
(9) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă
indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.
Art.18. Proiectele de hotărâri ale consiliului local
(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea
proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al comunei Grumăzești şi al
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu
normele de tehnică legislativă.
(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de
alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al
comunei Grumăzești :
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării
şi întocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit
proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin.
(3), se face de către primar împreună cu secretarul general alcomunei Grumăzești.
(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a
avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor
de specialitate înainte de pronunţarea acestora. Documentele /materialele ședinței de consiliu se pot
transmite la cererea consilierului local și prin poștă electronică.
(6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu
privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Grumăzești care dispune măsurile
corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua
şedinţei.
(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus
dezbaterii numai dacă este însoţit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.
(9) Secretarul general al comunei Grumăzești asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) şi aduce la
cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar
nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe
proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile
de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor
extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor
de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.
(11) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.
Art.19. Cvorumul şedinţelor consiliului local
(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia
absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit
din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat
certificat de concediu medical;
b) unei deplasări în străinătate;
c) unor evenimente de forţă majoră;
d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a
consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;
e) alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este
sancţionat, în condiţiile art. 233 din Codul Administrativ
(4) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general
al comunei Grumăzești
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la
cunoştinţa secretarului general al comunei Grumăzești
Art.20. Desfăşurarea şedinţelor consiliului local
(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local;
b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local,
precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativteritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în
condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliul local în care consilierii locali
aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin 20% din numărul total, la şedinţele consiliului
local se poate folosi şi limba minorităţii naţionale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija
primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu local se
întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.
Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancţiunea nulităţii.
(4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele
consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai
Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii
organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativteritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane
interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care
acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(6) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru
susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul
sătesc, după caz.
(7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi
ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
(8) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul
dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui
vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.
(9) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin
personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci
când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(10) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune
încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a
dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate
simplă.
(11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă,
precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
(12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi
ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă.
Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.
(13) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de
şedinţă şi de secretarul general al comunei Grumăzești
(14) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al comunei Grumăzești îşi asumă, prin
semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
(15) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al comunei Grumăzești supune spre aprobare
procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei
curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a
opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(16) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al comunei
Grumăzești precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un
dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi
de secretarul general al comunei Grumăzești , după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana
cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.
(17) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al
comunei Grumăzești afişează la sediul primăriei comunei Grumăzești şi publică pe pagina de internet a
unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.
Art.21.Adoptarea hotărârilor consiliului local
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de
proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la
art. 5 lit. dd) din Codul Administrativ de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Codul Administrativ a
consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de
cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române
sau străine;
g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din Codul Administrativ
i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:
a) prin ridicarea mâinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;
c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter
individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de
lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc,
de regulă, cuvintele da sau nu.
(9) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de
vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte
prevăzute la alin. (8).
(10) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.
(11) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru
adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.
(12) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul
proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul
majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în
vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.
(13) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în
cursul aceleiaşi şedinţe.
Art.22. Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local
(1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general alcomunei Grumăzești.
(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se
semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă. Modalitatea de
desemnare a acestor consilieri se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local.
(3) Secretarul general al comunei Grumăzești nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră
că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune
în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art.23. Funcţionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă,
fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor
prevăzute la art. 233 din Codul Administrativ.
(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al
primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii
propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe
la dezbateri.
(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se
desfăşoare cu uşile închise.
(6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte
sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 134 alin. (4) din Codul Administrativ.
(7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei
poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când
ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită
avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către
secretarul general al comunei Grumăzești , preşedintele acesteia desemnează un consilier local care
prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu
sunt prezentate de iniţiator.
(10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9)
întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor
formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali
prezenţi.
(11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi
propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al comunei Grumăzești, care asigură
transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie
secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.
(14) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un procesverbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul
comisiei.
(15) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în
şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.
Art.24. Delegatul sătesc
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliul local sunt reprezentaţi la şedinţele
consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.
(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de la
data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile înainte şi
desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului comunei Grumăzești.
(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare,
consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local. La adunarea
sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii:
a) demisie;
b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui delegat
este;
c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării unităţii administrativteritoriale ;
d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate,
indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
e) punerea sub interdicţie judecătorească;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor alin.
(1) – (3), care se aplică în mod corespunzător.
(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a
delegatului sătesc şi alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această
funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.
(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi în
mod obligatoriu. Delegaţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia
acestora fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
E. DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL
dispoziții aplicabile până alegerile locale din anul 2020
Art. 25.(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se
dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni de mandat consecutiv, deşi a fost convocat
conform prevederilor legale
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;
c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate
completa prin supleanţi.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale, prefectul sau orice
altă persoană interesată poate să sesizeze instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile
prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se
organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul
cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin ordin al
prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului -județul Mureș , câte un reprezentant al
primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria orașului Piatra
Neamț . Secretarul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total
al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au
pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.
(7)-abrogat
(8) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul comunei
Grumăzești va rezolva problemele curente ale comunei potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi
revin, potrivit legii.
(81
) În situaţia excepţională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în
conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 – 71, consiliul local este dizolvat în condiţiile alin. (1) –
(6), iar funcţia de secretar general al unităţii administrativ – teritoriale este vacantă, prefectul
numeşte prin ordin o persoană prin detaşare care să exercite atribuţiile de secretar general al unităţii
administrativ – teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei până la ocuparea funcţiei
publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi
funcţionarii publici.
(82
) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (81
) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi
vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi
funcţionarii publici.
(83
) În situaţia prevăzută la alin. (81
), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al
comunei Grumăzești.
(84
) Numirea în funcţia de secretar al comunei se face, în situaţia prevăzută la alin. (83
), de către
prefect, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
(9) Consiliul local poat organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii
mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată.
Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc
prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.
Art. 26. (1) În cazul dizolvării consiliului local în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), acesta
se reconstituie din membrii supleanţi, convocarea consilierilor supleanţi fiind făcută de către prefect.
(2) Şedinţa de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de membri
supleanţi mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul local
Grumăzești.
(3) Prevederile art. 30 alin. (2) – (5) şi ale art. 31 – 35 din Legea administrației publice locale de
aplică-corespunzător.
Notă: Potrivit ART. 602 din Codul Administrativ – Până la data desfăşurării alegerilor autorităţilor
administraţiei publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier local, a căror vacantare a fost
constatată, prin ordin al prefectului sau prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile art. 204,
comunicarea acestor acte administrative se realizează către consiliul local în vederea validării
mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă,
cu respectarea art. 30 – 34, 55, 55^1, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.27. Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unităţii administrativteritoriale.
(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă
dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al
consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea
administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.
(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al
locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea
administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat
în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul
referendumului a fost validat în condiţiile legii.
Art.28.Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea
rezultatului referendumului
(1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se
organizează alegeri pentru un nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la
propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.
Art.29. Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local
F. PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL
Art. 30. (1) Comuna Grumăzești are stabilită o funcție de primar şi o funcție de viceprimar,
aleşi în condiţiile legii.
(2) Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de demnitate publică.
Art.31. Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului
(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al
acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate
delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului
local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin
hotărâre a consiliului local.
(4) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin
vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic
motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie
a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(5) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a
viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv
viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
(6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice
funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
(7) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care
mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea
duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
Indemnizaţia primarului şi a viceprimarului
Art.32.(1) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul au dreptul la o indemnizaţie lunară,
stabilită potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(2) Primarul şi viceprimarul au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare
sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia
prevăzută la alin. (1).
Art.33. Cabinetul primarului şi viceprimarului
Primarul şi viceprimarul comunei pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul
primarului, respectiv al viceprimarului, în condiţiile prevăzute de partea a VI-a titlul III capitolul II.
Din Codul Administrativ.
G. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI PRIMARULUI
Art.34. Suspendarea mandatului primarului şi al viceprimarului
(1) Mandatul primarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) a fost dispusă măsura arestării preventive;
b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată
prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea
mandatului.
(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.
(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).
(5) În cazul în care faţă de primarul suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la
urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta
are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost
suspendat.
(6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică şi viceprimarului.
H. ACTELE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Art.35. Limba oficială şi folosirea limbii minorităţilor naţionale
(1) În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba
română.
(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, în raporturile lor cu
autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate
acestora, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba minorităţii naţionale respective şi primesc
răspunsul atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective.
(3) În scopul exercitării dreptului prevăzut la alin. (2), autorităţile publice şi entităţile prevăzute la
art. 94 au obligaţia să pună la dispoziţia cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale formulare şi
texte administrative de uz curent în format bilingv, respectiv în limba română şi în limba minorităţii
naţionale.
(4) Lista formularelor şi a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizează conform
alin. (3), se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Relaţii
Interetnice elaborată în colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale, cu avizul ministerelor cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, finanţe publice şi
afaceri interne.
(5) În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul sunt
încadrate şi persoane care cunosc limba minorităţii naţionale respective.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale asigură inscripţionarea denumirii localităţilor şi a
instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public atât în
limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(7) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancţiunea nulităţii.
Art.36. Tipurile de acte administrative
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit,
după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local adoptă hotărâri;
b) primarul emite dispoziţii.
(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele
executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se
sting drepturi şi obligaţii.
Art.37. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă a actelor administrative
(1) Secretarul general al comunei Grumăzești comunică actele administrative prevăzute la art. 196
alin. (1) din Codul Administrativ prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării,
respectiv emiterii.
(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.
(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de
către secretarul general al comunei şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5) Hotărârile şi dispoziţiile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente
prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local care
se organizează potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 1.
Art.38. Actele administrative cu caracter normativ
(1) Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă
publică.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ se face în
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
(3) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter
normativ se aduc la cunoştinţă publică atât în limba română, cât şi în limba minorităţii respective.
Art.39. Actele administrative cu caracter individual
(1) Comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
(2) Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.
(3) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter
individual se comunică, la cerere, şi în limba minorităţii respective.
Art.40. Verificarea legalităţii actelor administrative
Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de
către prefect conform prevederilor art. 255 din Codul Administrativ.
I.MANDATUL ALEŞILOR LOCALI
Art.41. Mandatul primarului și a consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile
legii.
Art.42. Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleşilor locali
(1) Consiliul local și primarul aleşi în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local
,respectiv a vacanţei funcţiei de primar, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei
publice locale.
(2) Consiliul local şi primarul, aleşi în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale, îşi
exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.
Suspendarea şi încetarea mandatului de ales local
Art.43.Suspendarea mandatului de consilier local
(1) Mandatul de consilier local, se suspendă în următoarele situaţii:
a) a fost dispusă măsura arestării preventive;
b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;
c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu
exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin
ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în
termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al comunei Grumăzești şi
primarului, , iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local, ia act de această situaţie, prin
hotărâre.
(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea
prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de
îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii
consiliului, după caz.
(6) În cazul în care faţă de consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit.
a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a
dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.
Art.44. Încetarea mandatului de consilier local
(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local, încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului,
în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a
reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe
durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care
determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;
g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
h) punerea sub interdicţie judecătorească;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a
cărei listă a fost ales;
k) deces.
(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c) – f) şi l), este data
apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.
(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost
contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local, are dreptul să conteste raportul de
evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către
prefect, secretarul general al Comunei Grumăzești şi către consilierul local, a hotărârii forului
competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales,
în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.
(6) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) – f), h) şi l), un
referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de
secretarul general al comunei, Referatul este însoţit de acte justificative.
(7) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) – f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local, respectiv
de consilierul judeţean în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la
comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de
regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei
instanţe este definitivă.
(8) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii administrativteritoriale, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.
(9) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul schimbării domiciliului în altă unitate
administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză
a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
(10) Prevederile alin. (2) lit. g) – i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.
(11) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii
prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti.
(12) De la data încetării mandatului, consilierul local :
a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii
deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte,
precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.
Art.45. Încetarea mandatului de consilier şi de viceprimar ca urmare a încetării
mandatului de consilier
(1) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 204 alin. (2), din Codul Administrativ are ca
efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în
condiţiile art. 152 din Codul Administrativ.
J.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ALEȘILOR LOCALI
I.Drepturile aleşilor locali
Art.46. Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali
(1) După depunerea jurământului de primar, acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de
preşedintele şedinţei în care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calităţii de primar,
pe care acesta are dreptul să o poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi o
eşarfă, în culorile drapelului naţional al României. Legitimaţia primarului, este înmânată de către
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
(2) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar precum şi un
semn distinctiv al calităţii de viceprimar, respectiv de vicepreşedinte al consiliului judeţean.
Legitimaţia viceprimarului, respectiv a vicepreşedintelui consiliului judeţean este înmânată de către
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
(3) După declararea ca legal constituit a consiliului local, după caz, consilierilor în funcţie li se
eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar ,şi
primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au
dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.
(4) Modelul legitimaţiei de primar, de viceprimar, de preşedinte al consiliului judeţean, de
vicepreşedinte al consiliului judeţean, de consilier local, respectiv de consilier judeţean şi modelul
semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(5) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se
suportă din bugetul local.
(6) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(7) Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a
României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de
desfăşurare a acestora.
Art.47. Protecţia aleşilor locali
(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea
treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.
(2) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea
mandatului.
(3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în
judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se
aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în
termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se
bucură de protecţia prevăzută de lege.
(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local – soţ, soţie
şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni
asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.
Art.48. Grupurile de consilieri locali
(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror
liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin
asociere.
(3) Grupul de consilieri locali, este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor
grupului.
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau
care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au
deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Art.49. Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior
(1) Pe perioada exercitării mandatului de primar, viceprimar, se suspendă contractul de muncă,
respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, ori în cadrul
regiilor autonome sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(2) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în
condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi
raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier
local.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice,
cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei
literar-artistice.
(4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost
suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.
(5) La încetarea mandatului de primar, de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în
executarea aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a
gradului de încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.
(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută
anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind
scutită de taxa de timbru judiciar.
(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru
motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute
de lege.
Art.50. Indemnizaţia pentru limită de vârstă pentru primar și viceprimar
(1) Persoanele care începând cu anul 1992 au deţinut calitatea de primar, viceprimar, şi care
îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare reduse aşa
cum sunt prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi
speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizaţie lunară pentru limită de vârstă.
(2) Indemnizaţia pentru limită de vârstă reprezintă suma de bani acordată lunar persoanelor care au
exercitat calitatea de primar, viceprimar
(3) Primarii, viceprimarii beneficiază de indemnizaţie pentru limită de vârstă de la data la care li se
acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului
aflat în derulare.
(4) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate, cu condiţia ca
persoanele prevăzute la alin. (1) să fi exercitat cel puţin un mandat complet de primar și viceprimar
(5) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de
mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.
(6) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au exercitat mai mult de trei mandate diferite,
acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate pentru a fi luate în considerare la stabilirea
indemnizaţiei pentru limită de vârstă, în limita prevăzută la alin. (4).
(7) În cazul exercitării unor mandate diferite în condiţiile prevăzute la alin. (4), la calculul
indemnizaţiei lunare pentru limită de vârstă se vor avea în vedere indemnizaţiile lunare brute aflate în
plată, corespunzătoare pentru fiecare funcţie.
(8) În cazul exercitării unor mandate diferite, la calcularea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se va
proceda după cum urmează:
a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se aplică modalitatea de calcul prevăzută la alin. (5);
b) cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă la care au dreptul persoanele prevăzute la alin. (1)
reprezintă suma valorilor obţinute prin aplicarea prevederilor lit. a).
(9) În cazul în care persoana care beneficiază de indemnizaţia pentru limită de vârstă potrivit
prevederilor alin. (1) începe exercitarea unui nou mandat, în condiţiile legii, acordarea indemnizaţiei se
întrerupe, aceasta fiind reluată după încetarea mandatului, în cuantumul recalculat prin valorificarea
perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei interesate, în condiţiile prevăzute la alin. (4) şi
(5).
(10) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul
public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.
(11) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate.
(12) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat şi este prevăzut
pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială prin anexă distinctă la legea anuală de
aprobare a bugetului de stat.
(13) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se depune la
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe raza căreia şi-a exercitat solicitantul mandatul.
Situaţia centralizatoare pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială se transmite
administraţiilor finanţelor publice judeţene, care le centralizează pe judeţ, şi le transmite
Ministerului Finanţelor Publice în vederea fundamentării anexei la legea bugetului de stat pe fiecare
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.
(14) Procedura şi metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
(15) De indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută la alin. (1) nu beneficiază primarii, viceprimarii
care au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar a unei infracţiuni
de corupţie.
(16) Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului se restituie la bugetul de stat, în condiţiile legii.
Art.51. Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative
Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
Art.52. Indemnizaţia
(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, au
dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarilor, viceprimarilor, nu li se acordă indemnizaţie pentru
participarea la şedinţe.
(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele
extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din
indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a
autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile
secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.
(5) Consilierilor locali li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 153 alin. (2) din Codul
Administrativ.
(6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.
(7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în
care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
(8) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte
venituri, în condiţiile legii.
(9) Consilierii locali şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu local, respectiv judeţean,
organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi
celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
Art.53. Dreptul la concediu
Primarul şi viceprimarul au dreptul la concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată,
precum şi la concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
Art.54. Concediul de odihnă
(1) Durata concediului de odihnă anual pentru primar și viceprimar este de 25 de zile lucrătoare.
(2) Planificarea concediului de odihnă se face de primarul unităţii administrativ-teritoriale, în luna
decembrie a anului premergător celui în care se efectuează concediul, pe baza consultării cu
viceprimarul
(3) Primarul şi viceprimarul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale nu pot efectua concediul de
odihnă simultan.
(4) În situaţia în care mandatul persoanelor prevăzute la art. 213 din Codul Administrativ începe în
timpul anului, durata concediului de odihnă se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat sau cu
timpul care va fi lucrat în anul respectiv.
(5) Pentru perioada concediului de odihnă, primarii şi viceprimarii beneficiază de o indemnizaţie de
concediu ce reprezintă media zilnică a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul,
multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihnă. Media zilnică a indemnizaţiei din luna/lunile în
care este efectuat concediul se calculează prin împărţirea indemnizaţiei aferente lunii/lunilor în care
este efectuat concediul la numărul de zile lucrătoare din luna/lunile respectivă/respective.
(6) Primarul şi viceprimarul comunei efectuează concediul de odihnă în fiecare an.
(7) Concediul de odihnă al persoanelor prevăzute mai sus poate fi întrerupt în mod excepţional dacă
interesele colectivităţii locale impun prezenţa acestora în unitatea administrativ-teritorială. În
asemenea situaţii, înlocuitorul desemnat îl înştiinţează de îndată pe primar, iar concediul de odihnă al
acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului de odihnă,
acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cât a fost întrerupt.
Art.55. Alte tipuri de concediu
(1) În afara concediului de odihnă, primarii şi viceprimarul au dreptul la concedii medicale, dovedite cu
certificat medical, concediu de maternitate, precum şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
(2) Persoanele prevăzute la art. 213 din Codul Administrativ beneficiază de concediu fără plată şi
concediu pentru formare profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru evenimente familiale deosebite, acestea au dreptul, în afara concediului anual de odihnă, la
zile de concediu plătit după cum urmează:
a) 5 zile pentru căsătoria celui în cauză;
b) 3 zile pentru naşterea sau căsătoria unui copil;
c) 3 zile în caz de deces al soţului/soţiei sau al unei rude sau afin de până la gradul II inclusiv.
(4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în
cazul viceprimarului , se aprobă de către primar.
Art.56. Transportul
Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun
pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa
consiliului local, a consiliului judeţean sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea
transportului.
Art.57. Formarea profesională
(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.
(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională
organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a
indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.
(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru
programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de
Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului,
cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul
autorităţii sau instituţiei publice.
Art.58. Accesul la informaţii
(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi
persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali,
potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
Art.59. Dreptul la asociere
Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.
II.Obligaţiile aleşilor locali
Art.60. Respectarea legii
(1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de
curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase,
ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local,
Art.61. Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali şi viceprimarul nu poat lipsi de la lucrările consiliului local, sau ale comisiilor de
specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi
funcţionare.
Art.62. Buna-credinţă şi fidelitatea
Consilierii locali aflaţi în serviciul colectivităţii locale, precum şi primarul comunei Grumăzești în
calitatea lor de reprezentanţi legali ai unităţilii administrativ-teritorial Comuna Grumăzești , au
îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor
administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi
fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
Art.63. Probitatea şi discreţia profesională
Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
Art.64. Cinstea şi corectitudinea
(1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este
interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de
interes personal.
Art.65. Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali
(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe
trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, o informare privind
problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
(2) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de
activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale
Comuna Grumăzești.
(3) Fiecare primar prezintă anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea economică,
socială şi de mediu a Comunei Grumăzești .
(4) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin
lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o
informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de
zile de la data încheierii deplasării.
(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.
Art.66. Transparenţa activităţii
(1) Primarul, este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale
şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen
de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile
legii.
(2) Consilierii locali, pot adresa întrebări şi interpelări primarului, viceprimarului, după caz.
(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau,
dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la
următoarea şedinţă a consiliului local.
K. INCOMPATIBILITĂŢILE ALEŞILOR LOCALI ŞI CONFLICTUL DE INTERESE
Art.67. Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali
(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, este cel prevăzut în cartea I
titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru
persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului cod.
(3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care primarul şi viceprimarul le pot desfăşura, în condiţiile
legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Codul
Administrativ..
Art.68. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr.
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau
participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la
încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care
obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată
către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are
obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea
hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul
necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de
vot la adoptarea acestei hotărâri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor
alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările
ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de
interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o
perioadă de maximum 6 luni.
Art.69. Declaraţia de interese şi declaraţia de avere
Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de
interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.70. Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de
interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi
completările ulterioare.
L. RĂSPUNDEREA ALEŞILOR LOCALI
Art.71. Tipurile de răspundere a aleşilor locali
Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea
atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.
Art.72. Răspunderea consilierilor locali şi a consilierilor judeţeni
(1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului,
precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au
votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului local, se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea
consilierului local, se menţionează în mod expres votul acestuia.
Art.73. Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali, a prevederilor prezentului Regulament /Cod
Administrativ, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, după caz, consiliul local poate aplica
următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la
alin. (1) lit. e) – g) de către consiliul local, prin hotărâre.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – e) sunt aplicabile şi viceprimarului
(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate
care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza
cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
Art.74. Avertismentul
La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local, în culpă şi îl invită să
respecte regulamentul.
Art.75. Chemarea la ordine
(1) Consilierii locali, care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să
se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile
regulamentului sunt chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, este invitat de către preşedintele de şedinţă să
îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea
sancţiunii.
(4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de
preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
Art.76. Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală
În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament,
preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada
desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament,
preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de
la şedinţă.
Art.77. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate
(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,
consiliul local, poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local, de la lucrările
consiliului local şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate
aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate
depăşi două şedinţe consecutive.
(4) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă
neacordarea indemnizaţiei lunare.
(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care
asigură ordinea publică locală.
Art.78. Aplicarea sancţiunilor
(1) Sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi f) din Codul Administrativ se aplică prin hotărâre
adoptată de consiliul local, cu majoritatea absolută.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi f), din Codul Administrativ
,consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.
(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi
drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) lit.
a) – d).
(4) Sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Codul Administrativ se pot aplica în mod
corespunzător și viceprimarului , pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.
Art.79. Sancţiuni aplicabile viceprimarului.
(1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de
viceprimar , acesteia I se poat aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 10% timp de 1 – 3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea
motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă
consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea
calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, după caz.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu
respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188, după caz.
(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei
de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier
local al viceprimarului.
Art.80. Răspunderea aferentă actelor administrative
(1) Primarul, preşedintele de şedinţă al consiliului local, după caz, prin semnare, învesteşte cu formulă
de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi
revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine
exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente
de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea
documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a
semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.
(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea
administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din
aparatul de specialitate al primarului, care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct
de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după
caz, pentru legalitate aceste acte.
(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau
adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii sau produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau
autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.
(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la
alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553.
(6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în
condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.
Art.81. Contravenţii şi sancţiuni
(1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii
încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar;
b) neprezentarea, în termenul prevăzut de legislaţia care reglementează finanţele publice locale, a
proiectului bugetului unităţii administrativ-teritoriale de către primar,
c) neprezentarea de către aleşii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;
d) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar în calitatea acestora de
reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ-teritoriale;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de
remediere şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică,
reprezentant al Guvernului pe plan local, în condiţiile legii.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile legislaţiei
privind regimul juridic al contravenţiilor.

Share This:

Comments are closed.