Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

            Primăria Comunei Grumăzești prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii nr. 190/2018 -privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

            Primăria Comunei Grumăzești asigură, în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale petenților și respectarea dreptului acestora la protecția vieții private în privința prelucrării datelor cu caracter personal.

            Legislație aplicabilă/Link-uri utile:

Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD);

Legea nr. 190/2018 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

– Legea nr. 102/2005 – privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

www.dataprotection.ro – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP );

www.edps.europa.eu –  Autoritatea Europeana pentru Protecția Datelor ( AEPD );

www.edpb.europa.eu – Comitetul European pentru Protecția Datelor

            Persoana desemnata ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal ( DPO ) la nivelul Primăriei Comunei Grumăzești,  conform Dispoziției Primarului nr. 9/15.01.2019:

Consilier principal Ioan DUMITREASA – Compartiment Stare civilă, Resurse Umane, Achiziții și Relații Publice

Tel. 0233/786059                     Fax 0233/786368

Email – contact@comunagrumazesti.ro

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Primăria Comunei Grumăzești

            Primăria Comunei Grumăzești, cu sediu în Sat Grumăzești Str. Principală nr. 30, Comuna Grumăzești, Județul Neamț, tel. +40233786059, website: www.comunagrumazesti.ro, email: contact@comunagrumazesti.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 679/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

            În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Primăria Comunei Grumăzești are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

            Primăria Comunei Grumăzești prelucrează datele cu caracter personal în scopul desfășurării activității specifice administrației publice locale și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

            Prelucrarea se realizează prin intermediul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru a furniza cetățenilor/petenților serviciile și informațiile solicitate.

            Primăria  Comunei Grumăzești procesează date cu caracter personal în scopul desfășurării activităților specifice instituției, și anume:

 • relații cu publicul;
 • reprezentare în fața instanțelor de judecată;
 • executare silită;
 • registrul agricol;
 • fond funciar;
 • urbanism/cadastru/disciplina în construcții;
 • monitorizare servicii publice;
 • managementul proiectelor, investiții și achiziții publice;
 • administrarea patrimoniului public/privat și încheiere de contracte;
 • constatare contravenții și aplicare sancțiuni;
 • emitere acorduri/avize/autorizații conform normelor legale;
 • resurse umane;
 • arhivare;
 • activități de presă, cultură, sport, promovare turistică;
 • servicii administrative;
 • activități de audit și orice alte activități specifice instituției reglementate de actele normative în vigoare.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Primăria Comunei Grumăzești prin compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții sau pentru a emite actele/avizele/autorizațiile solicitate, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor

            Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului Primăria Comunei Grumăzești, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

            În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Primăria Comunei Grumăzești va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

            Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Primăriei Comunei Grumăzești  este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

            Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești, în funcție de solicitarea Dvs, sunt următoarele:

 • nume, prenume, CNP
 • serie și număr CI/BI
 • date privind studiile și profesia
 • cazier, date privind sănătatea
 • date cu caracter personal ale reprezentanților legali/delegaților persoanelor juridice
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

            Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

            Primăria Comunei Grumăzești prin compartimentele din structura sa colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează instituției ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

            În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

            Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Primăria Comunei Grumăzești) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate;
 • instanțelor de judecată, organe de control, la solicitarea acestora;

            Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

            Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților compartimentelor de relații publice, petiționare, organizare, derulare evenimente, emitere acte/ avize/ acorduri/ autorizații, îndeplinirea atribuțiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor/sesizărilor din cadrul instituției, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

            Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de:

dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către Primăria Comunei Grumăzești.

dreptul de acces – dreptul de a obține de la Primăria Comunei Grumăzești confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt/nu sunt prelucrate de către aceasta.

dreptul la rectificare  – dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte, precum și completarea datelor incomplete

dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal.

dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Primăria Comunei Grumăzești către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

dreptul la opoziție – dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

dreptul de a se adresa instanțelor de judecată sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

            Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

            Responsabilul desemnat cu protecția datelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești este dl. consilier principal Ioan DUMITREASA – Compartiment Stare Civilă, Resurse Umane, Achiziții și Relații Publice, date de contact adresa e-mail: contact@comunagrumazesti.ro, tel. 0233/786059.

Share This:

Comments are closed.