Atribuțiile secretarului

Atribuţiile secretarului general
Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare:
  Art. 243 –  (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte,
în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile
primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv
ale consiliului judeţean, după caz;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi
primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a
dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui
consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi
efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al
şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului
local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia
funcţionează;
i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor
probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale
consiliului judeţean;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local,
respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de
şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al
acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau,
după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare
pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi
ştampilarea acestora;

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale
consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în
dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de
drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în
asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul
local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art.
147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de
credite pentru activităţile curente.
(3) Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii
administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii
succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în
a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a
survenit în localitatea de domiciliu;
b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi
administrativ-teritoriale;
c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială
se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării
sistematice.
(4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:
    a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
    b) data decesului, în format zi, lună, an;
    c) data naşterii, în format zi, lună, an;
    d) ultimul domiciliu al defunctului;
    e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz,
în registrul agricol;
    f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.

Share This:

Comments are closed.